Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy chủ SAS chết cơ

SAS 73G xang dau khu vuc IIINgày 09/05/2014 Công ty Hardware Data tiếp nhận ổ cứng máy chủ SAS 73Gb từ công ty xăng dầu khu vực III. ĐC: Số 1 Sở Dầu, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng. Ổ cứng trong tình trạng chết cơ. dữ liệu quan trọng yêu cầu lấy ngay trong ngày. Sau khi kiểm tra đánh giá trình trạng, Hardware Data đã tiến hành phục hồi dữ liệu và bàn giao ngay trong ngày đảm bảo yêu cầu về thời gian cho công ty xăng dầu khu vực III.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button